Search
Close this search box.

ב"ה

In Honor of Chof Tevet: Rambam Writings Published In Russian – Hebrew

לקראת כ’ טבת: “קובץ כתבי הרמב”ם” ברוסית

לקראת כ’ טבת, יום ההילולא של הרמב”ם יצא-לאור “קובץ כתבי הרמב”ם”, ובו מבחר מיוחד מחיבורי הרמב”ם, בתרגום לרוסית מודרנית, יצא-לאור כעת בהוצאה משותפת של מוסד ‘שמי”ר’ (שומרי מצוות יוצאי רוסיה) וארגון ‘פר”י’ (ידידי פליטי מזרח אירופה).

קובץ ייחודי זה כולל את כתבי הרמב”ם שבהם מבוארים עיקרי הדת בשפתו ובסגנונו המיוחדים: 1. הקדמת פירוש המשניות 2. הקדמה לפירוש המשנה של הפרק העשירי של מס’ סנהדרין (פרק חלק), 3. הקדמה לפרקי אבות (המכונה “שמונה פרקים”) 4. אגרת תימן, 5. אגרת השמד (או אגרת קידוש-השם), 6. ואגרת תחיית המתים.

כידוע, בחיבורים אלה מפרש ומבאר הרמב”ם היטב את יסודות האמונה בתורה שבעל פה, את י”ג עיקרי אמונת היהדות, את המאבק הנפשי של האדם כדי להגיע לשלימותו הרוחנית, את מהות האמונה הטהורה בביאת המשיח ובתחיית המתים, וכן את הדרך להתמודד עם מצב שבו יהודים אנוסים שלא להיות שלמים בקיום התורה והמצוות.

מובן איפוא, כיצד תרגום החיבורים לרוסית יש בו תועלת עצומה עבור קוראי רוסית, שרובם המכריע מגיע מרקע של חוסר ידיעה בדברים בסיסיים ביותר ביהדות.

התרגום המקצועי נעשה בידי הרב נחום-זאב רפופורט מירושלים ור’ פינחס גיל מירושלים, והוא כולל גם מבוא מאלף אשר בו מבואר בצורה מיוחדת, ובשפה רוסית עדכנית ומודרנית, ייחודו של הרמב”ם ושל חיבוריו, ואת התרומה שהחיבורים שבקובץ זה אלה יכולים לתת במיוחד ללומדים וקוראים שידיעתם ביסודות היהדות היא מועטת.

מלבד זאת, כל התרגומים הללו מעוטרים בהערות מלומדות עם ציוני מקורות והסברים. העורך הכללי של הספר הוא פרופסור ר’ ירמיהו ברנובר, מנהל מוסד ‘שמי”ר’.

Thank You

Successfully Processed your Donation

SHARE
Facebook
Twitter
LinkedIn